kontakt@zajedno-moramo.rs

OO Zajedno za Sremsku Mitrovicu podneo primedbe na Urbanistički projekat za izgradnju objekta za tretman PVC otpada

Opstinski odbor Zajedno za Sremsku Mitrovicu je ucestvovao u odlucivanju o usvajanju urbanistickog projekta za izgradnju objekta za tretman neopasnog pvc otpada, na k.p.8276/2,8280/1 i 8280/2,k.o. Sremska Mitrovica sa primebama u toku javnog uvida koje se odnose na nedostatke u projektu i na sugerisanje da je za ovu vrstu objekta i delatnosti (zbog mogucnosti ispustanja toxina, medju kojima je i dioxin, najkancerogenija materija) neophodna procena uticaja na zivotnu sredinu i jasna klasifikacija otpada i delatnosti.

Primedbe na:

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU OBJEKTA ZA TRETMAN NEOPASNOG PVC OTPADA, NA K.P. 8276/2, 8280/1 i 8280/2, K.O.SREMSKA MITROVICA

Iako posao recikliranja polivinilhlorida predstavlja vrlo značajan i obavezan zadatak postavljen pred sve nas a ovo bi trebalo da je posao sa takvim ciljem, ne sme se ni suština ni forma ovog projekta propustiti olako i bez analize svih  obaveznih preduslova i mogućih posledica. Najnejasniji deo ovog šturog projekta zapravo predstavlja suštinski problem za građane Sremske Mitrovice, a to je – koja će se delatnost obavljati u ovom objektu, kako je klasifikovana ta delatnost i ta vrsta otpada i kakve posledice po životnu sredinu će sve to imati, imajući u vidu da se paljenjem plastike oslobađaju u vazduh opasne kancerogene materije, a drobljenjem-mlevenjem nastaje prašina čije prostiranje bi trebalo da bude kontrolisano. U tom smislu dajemo sledeće primedbe na UP, koje se tiču i suštine i forme:

 1. u projektu nije objašnjeno šta znači tretman, da li je to recikliranje, kakva vrsta obrade polivinilhlorida se planira  i kakve posledice na životnu sredinu to može izazvati, a imajući u vidu i činjenicu da su ucrtana 3 spoljna hidranta koji ukazuju na visoku zapaljivost materijala ili vrste delatnosti, a poznato je da se paljenjem polivinilhlorida oslobađaju u vazduh veoma otrovna jedinjenja, bez mirisa a kancerogena
 2. u projektu nije objašnjeno šta znači neopasan otpad prema Zakonu o upravljanju otpadom i  Pravilniku o kategorijama ispitivanju i klasifikaciji otpada imajući u vidu da se polivinilhlorid pojavljuje na više mesta u pravilima klasifikacije otpada, nije li trebalo da klasifikovanje materijala koji će se tretirati i delatnosti koja će se obavljati verifikuje neka nadležna institucija; takođe nije klasifikovana ni vrsta objekta prema propisima o izgradnji
 3. smatramo da je Procena uticaja na životnu sredinu neophodna – kako zbog mogućnosti paljenja, tako i zbog mogućeg prostiranja prašine od plastike prilikom drobljenja iste; u projektu (kao često i u drugim dokumentima urbanističkog planiranja u gradu) nije objašnjeno da li je za ovu gradnju potrebna procena uticaja na životnu sredinu s obzirom da je strateška procena uticaja na životnu sredinu rađena za Prostorni plan 2007.godine, što znači da njome nisu predviđene ovakve vrste delovanja (recikliranje plastike) i da je doneta mnogo ranije u odnosu na propise koji se tiču otpada; u Informaciji o lokaciji se čak pominje izrada Procene uticaja na životnu sredinu kao izvor informacije o pozicijama zaštitnog zelenila
 4. projekt ne sadrži grafičke priloge o položaju lokacije na teritoriji grada i u okviru radne zone, niti navod u tekstu kojoj zoni u okviru zoniranja prema PGR  ova lokacija pripada
 5. projekt ne sadrži informacije o prethodnom planiranju i planskim dokumentima za konkretnu radnu zonu
 6. grafički prilozi ne prikazuju ceo obuhvat, cele parcele; ne daju adekvatnu legendu sa objašnjenjima svih šrafura, na prilozima nije ucrtano zaštitno zelenilo
 7. u projektu nije iskazana namera promene namene postojećih objekata imajući u vidu da na parcelama postoje i stambeni objekti, a u pravilima gradnje piše da na lokaciji ne može biti stanovanja
 8. u projektu piše da će izgradnja objekta zauzeti celokupnu površinu predmetne parcele (str1),  što je u neskladu sa pravilima građenja, kojima je dozvoljeno 70% zauzetosti
 9. tekst i grafika su neusklađeni u delu prikaza infrastrukture, s obzirom da je opisano da će biti u daljoj razradi predviđeno postavljanje hidranata na lokaciji a u grafičkom prilogu su jasno prikazana 3 spoljna hidranta i zone njihovog dejstva
 10. u tekstu projekta nije jasno navedeno gde se upušta atmosferska voda i da li je način tretiranja vode usklađen sa pravilima održivosti, delimično je prepisan tekst uslova JP, u kome piše da se atmosferska voda odvodi “upuštanjem u atmosfersku kanalizaciju odnosno na predmetnoj lokaciji konkretno u sistem kanalske mreže ili izlivati na zelenu površinu parcele, a prema uslovima Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sr.Mitrovica”, dok na grafičkim prilozima nije ucrtana kanalska mreža niti ju je moguće identifikovati; nije li trebalo uskladiti projekt sa uslovima  Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove, koje je takođe trebalo pribaviti
 11. prikaz saobraćajnih priključaka u projektu ne sadrži elemente regulacije i nivelacije, odn radijuse kretanja vozila i koordinate saobraćajnica; uslovi “Sirmijumputa”doo ne propisuju uobičajenu obavezu dobijanja konačne sagasnosti; u tekstu projekta je navedeno da se koristi i postojeći priključak sa državnog puta br.120 kojeg nema u grafičkim prikazima i koji nije pomenut u uslovima “Sirmijumputa”doo; u tekstu je navedeno 38 parking mesta, dok ih je na grafičkom prilogu ucrtano znatno manje; saobraćajni priključak ne odgovara dimenzijama priključka propisanog uslovima (propisano 3m, ucrtano 7m)…

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.
Go To Top
Skip to content