kontakt@zajedno-moramo.rs

Stranka Zajedno za kandidata za Zaštitnika građna predlaže Miloša R. Jankovića

Kopredsednik stranke Zajedno, Nebojša Zelenović je danas ispred poslaničke grupe Moramo – Zajedno, a na osnovu člana 6 Zakona o zaštitniku građana, za kandidata za Zaštitnika građana predložilo Miloša R. Jankovića iz Beograda sa spiska prijavljenih lica.

Miloš R. Janković rođen je u Beogradu 1961. godine. Nakon završene Pete beogradske gimnazije, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu i položio pravosudni ispit. Priredio je nekoliko publikacija o organizaciji i radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u Srbiji. Autor je niza stručnih radova o pravima lica lišenih slobode, sprečavanju mučenja i zlostavljanja, pravima osoba sa mentalnim smetnjama, organizaciji i radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju i međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava.

Od 2008. do 2017, u dva mandata, obavljao je dužnost zamenika zaštitnika građana i rukovodio je sektorom zaštite i unapređenja prava lica lišenih slobode. Odlukom većine država članica Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture, 2011. je izabran je za člana Potkomiteta UN za prevenciju torture, gde je obavljao poslove u skladu s mandatom ovog organa UN.

Stranka Zajedno smatra da Miloš Janković ima neophodna znanja i ogromno iskustvo iza sebe te bi obavljanje funkcije Zaštitnika građana, koja podrazumeva obavljanje poslova nacionalnog mehanizma za prevenciju torture kao i staranje o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, za vreme njegovog mandata mogli biti dodatno unapređeni.

Foto: Medija centar

Go To Top